Veelgestelde vragen

Bekijk hieronder de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan vooral contact met ons op.


Contact

Algemeen

De Stimuleringsregeling Duurzame Energie is een exploitatiesubsidie en stimuleert CO₂-emissiereductie door de onrendabele top van groene energieproductie te vergoeden. Uw subsidie wordt berekend door verschillende basis- en correctiebedragen. De regeling opent in meerdere fasen en werkt via een bloemveiling model: hoe eerder u aanvraagt, hoe groter de kans is op slagen, maar hoe lager het subsidiebedrag. Hoe later u aanvraagt, hoe hoger het subsidiebedrag, maar hoe minder kans op slagen. Op deze manier wordt de aanvrager gestimuleerd om projecten op een zo kostenefficiënt mogelijke manier uit te rollen.

De SDE++ wordt gefinancierd vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In 2023 wordt er € 8 miljard beschikbaar gesteld om de realisatie van duurzamere technieken te versnellen.

De SDE++ subsidieert de onrendabele top van duurzame energieproductie. Dit houdt in dat het uitgekeerde subsidiebedrag afhankelijk is van de huidige energieprijs. Daalt de energieprijs? Uw business case wordt slechter aangezien de baten van de besparingen tegenvallen. Daar staat tegenover dat u subsidie voor de opgewekte energie. Hiermee blijft uw terugverdientijd ongeveer gelijk en is uw business case dan ook verzekerd.

SDE++ aanvragen

SDE++ kunt u aanvragen bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO).

In latere fases kunt u voor een hoger bedrag SDE++ aanvragen wat de investering maakt. Echter in latere fases is de kans dat het subsidieplafond al is bereikt ook groter. In dit geval zou u dan geen subsidie meer kunnen krijgen. Een risico analyse is per geval verschillend. Bij Balance kunnen wij u een reële inschatting van de slagingskans geven.

Aanvragen kunnen worden ingediend van 5 september tot en met 5 oktober 2023. Start wel tijdig met het voorbereiden van een aanvraag.

Nee, dit kan niet. Omdat er meer aanvragen zijn dan er subsidiebudget is, wordt alleen subsidie verleend aan de aanvragen die compleet zijn.

Ja, dat kan. U heeft dan een toestemming nodig van de locatie eigenaar en voegt deze toe bij de aanvraag.

Door in vroegere fases in te dienen voorkomt u dat het subsidieplafond al bereikt is. Daarnaast kijkt RVO naar het gevraagde subsidiebedrag per netto CO₂ besparing voor het toekennen van subsidie. Door op een lager subsidiebedrag aan te vragen vergroot u ook uw kans op een positieve beschikking.

Nee, het is niet mogelijk om de SDE++ te combineren met deze regelingen. In sommige gevallen is het wel mogelijk om EIA aan te vragen voor de investeringskosten van de netaansluiting. Vraag naar de mogelijkheden.

Ja, het is mogelijk om SDE++ aan te vragen in samenwerkingsverband als u gezamenlijk de productie-installatie realiseert en exploiteert.

Voor elke aanvraag heeft u op zijn minst een toestemming locatie eigenaar (indien u dit niet zelf bent), een haalbaarheidsstudie en een transport indicatie nodig. Per categorie kan er nog om extra documentatie gevraagd worden. Op de site van RVO kunt u zien wat dit betekent voor uw beoogde project.

SDE++ berekenen

Het uitgekeerde bedrag is afhankelijk van de huidige marktprijs voor energie. Gaat de marktprijs omhoog dan gaat het uitgekeerde subsidiebedrag omlaag.

Dan wordt dit gecompenseerd met uw opvolgende voorschot. U hoeft het daardoor niet direct terug te betalen.

Het correctiebedrag corrigeert de uitgekeerde subsidie aan de hand van de huidige energieprijs. Het correctiebedrag zorgt ervoor dat u netto (energieprijs + subsidie) ongeveer evenveel krijgt voor uw opgewekte energie. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stelt dit bedrag in samenwerking met TNO ieder jaar vast.

Dit bedrag is per categorie verschillend en is vooraf vastgesteld door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het correctiebedrag kan niet zakken onder deze prijs. In het geval van extreem lage energieprijzen krijgt u dan ook subsidie tot de hoogte van de basisenergieprijs of het basisbroeikasgasbedrag.

De looptijd verschilt per techniek en is 12 of 15 jaar.

Na de aanvraag

De ingebruiknametermijn is 2-4 jaar, dit verschilt per techniek.

Nee, er hoeft geen BTW betaald te worden over de SDE++ subsidie. Dit heeft te maken met onvoldoende relatie tussen de prestatie die verbruikt wordt en de toekenning van de subsidie.

In het geval van onderproductie heeft u de mogelijkheid tot forward banking: u neemt het productietekort mee naar het volgende jaar om daarin het productietekort en de gemiste subsidie in te halen.

Ja, u heeft een EAN-code nodig om het vaststellingsverzoek in te dienen. Dit vaststellingsverzoek vindt plaats na de subsidiebeschikking en is een vereiste voor de uitbetaling van de subsidie.

Dit doet u na de subsidiebeschikking en voordat de installatie produceert.

Dit is een toetsing vanuit het Europese Milieusteunkader (MSK) om te bepalen of u teveel subsidie ontvangt. Dit kader schrijft namelijk een maximum aan financiële steun toe aan milieubeschermingsprojecten. De toets vindt een jaar na ingebruikname plaats op basis van uw aangeleverde stukken. Als hieruit blijkt dat u een te hoge subsidie ontvangt, zult u gekort worden op de nog te ontvangen subsidie.

In sommige gevallen, zoals bij de techniek biomassa, is dit verplicht.

Technische aspecten SDE++ installatie

Niet-netlevering houdt in dat u de stroom die u produceert niet terug levert op het net maar ofwel zelf verbruikt of opslaat (via bijvoorbeeld een batterij).

Dit is een bewijs waarmee u aantoont dat uw opgewekte stroom daadwerkelijk van groene oorsprong is.

Dit is een meter die u installeert bij ingebruikname van uw installatie om te registreren hoeveel energie deze opwekt.

Een grootverbruik aansluiting is een aansluiting op het elektriciteitsnet met een totale maximale doorlaat waarde van meer dan 3x80 Ampère. Deze is noodzakelijk voor een grote installatie en een vereiste voor zon-pv installaties onder de SDE++.

Een congestiegebied is een gebied waar geen ruimte meer beschikbaar is op het stroomnet om stroom te transporteren. Dit is relevant als uw installatie meer elektriciteit opwekt dan u zelf gaat verbruiken. U kunt dit overschot aan stroom dan niet terug leveren op het net en zult hiervoor dan ook geen transportindicatie (zie volgende vraag) ontvangen van de netbeheerder. Wel kunt u het teveel aan stroom bijvoorbeeld opslaan in een batterij.

Een transportindicatie is een document dat u aanvraagt bij uw netbeheerder waarop staat hoeveel stroom u wenst terug te leveren op het net. In sommige gebieden is het net overbelast en daarom is het belangrijk om van tevoren af te spreken hoeveel u terug mag gaan leveren. Dit document is een vereiste bij een zon-pv aanvraag onder de SDE++.

Andere vragen?

Schroom dan niet om ons een bericht te sturen. Wij denken graag met u mee.

Neem contact op