SDE++

De SDE++ in een productiesubsidie om de klimaatdoelen te behalen. Er wordt subsidie verstrekt voor het produceren van duurzame energie of het vermijden van CO₂.


Bereken direct

Wat is de SDE++?

SDE++ staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie en is een Nederlandse subsidie die wordt verstrekt door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om de klimaatdoelen te halen, zoals vastgelegd in het VN-Klimaatakkoord van Parijs. De SDE++ wordt aangevraagd bij, en uitgegeven door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het budget is € 8 miljard voor 2023.

Direct naar berekenen

SDE++ categorieën

Binnen de SDE++ kan er voor ruim honderd specifieke technieken subsidie aangevraagd worden, verdeeld over vijf hoofdcategorieën: Hernieuwbare Elektriciteit, Hernieuwbare Warmte, Hernieuwbaar Gas, CO₂-arme Warmte en CO₂-arme Productie. Hierin zijn ook nieuwe items opgenomen zoals waterstofproductie en CO₂-afvang (CCUS).

Hernieuwbare Elektriciteit: Opwekken van elektriciteit met behulp van wind, water, zon of osmose.
Hernieuwbare Warmte: Opwekken van warmte met behulp van biomassa, compostering, (ultra)diepe geothermie en zonthermie, zonder externe input van energie.
Hernieuwbaar Gas: Produceren van hernieuwbaar gas door middel van vergisting en vergassing.
CO₂-arme Warmte: Produceren van CO₂-arme warmte met behulp van aquathermie, daglichtkas, elektrische boiler, ondiepe geothermie, restwarmte in de industrie en warmtepompen.
CO₂-arme Productie: Produceren van waterstof door middel van elektrolyse en afvang en opslag van CO₂ (CCUS).

Onder deze vijf hoofdcategorieën zijn meer dan honderd subcategoriën. Enkele belangrijke daarvan hebben we nader toegelicht. Zie hiervoor de pagina's Aquathermie, CCUS, Geothermie, Hernieuwbaar Gas, Restwarmte Industrie en Zonnepanelen voor meer informatie

Direct naar berekenen

Indienbedrag en correctiebedrag

De SDE++ is een productiesubsidie en vergoedt de onrendabele top van productiekosten van duurzame (energie)productie. Per kWh of vermeden ton CO₂ wordt er een bedrag uitbetaald, afhankelijk van de categorie, het indienbedrag en het in dat jaar geldende correctiebedrag.

De subsidie wordt ieder jaar berekend door het correctiebedrag af te trekken van het indienbedrag en dat vervolgens te vermenigvuldigen met het aantal geproduceerde kWh of vermeden ton CO₂. Het indienbedrag is het bedrag per kWh of ton CO₂ waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Het correctiebdrag hangt samen met de energieprijs. Het verschil tussen het indienbedrag en het correctie bedrag is de onrendabele top waar SDE++ subsidie voor wordt verstrekt.

Grafiek uitleg indieningsbedrag, correctiebedrag en de basisenergieprijs Grafiek uitleg indieningsbedrag, correctiebedrag en de basisenergieprijs

Het indienbedrag blijft gedurende de gehele looptijd gehandhaafd, maar het correctiebedrag wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld op basis van de marktvergoeding. Deze wordt bepaald door de minister op advies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

De basisenergieprijs wordt bij indiening vastgesteld. Mocht de marktvergoeding (en daarmee het correctiebedrag) lager zijn dan de basisenergieprijs, dan wordt hierover geen subsidie uitgekeerd.

Direct naar berekenen

Fases en rangschikking

Het indienen van SDE++-aanvragen kan in verschillende fases gedaan worden. Afhankelijk van de categorie waarvoor ingediend wordt en het gekozen indienbedrag zijn er één of meer fases beschikbaar om op in te dienen. Hierbij geldt: een latere fase levert meer subsidie op, maar heeft ook een lagere kans van slagen.

De SDE++ wordt verstrekt op basis van een rangschikking van de CO₂-intensiteit. Projecten met de hoogste CO₂-impact per euro subsidie krijgen de SDE++ als eerste toegekend. Dit wordt de subsidie-intensiteit genoemd. De maximale subsidie-intensiteit waarop u met een SDE++-techniek in 2023 aanspraak kunt maken is € 400 per ton CO₂-reductie, afhankelijk van concurrerende projecten.

Direct naar berekenen

SDE++ aanvraagproces

Het aanvragen van de SDE++ verloopt in verschillende stappen, waarbij het bereken van de businesscase het allerbelangrijkst is. Hiermee inventariseert u de haalbaarheid van uw project, op basis van de kosten en (subsidie)baten. Wilt u meer weten over het SDE++ aanvraagproces?

Aanvraagproces

SDEtool is een initiatief van Balance

SDEtool is een initiatief van Balance, gericht op bedrijven en overheden die SDE++ aan willen vragen. Balance heeft jaren ervaring met het aanvragen van subsidie onder de SDE++ en haar voorlopers, voor zowel lokale overheden, MKB'ers als grote bedrijven. Wilt u meer weten over ons?

Over ons
Ondersteuning nodig bij uw aanvraag? Ondersteuning nodig bij uw aanvraag?

Maak een vrijblijvende afspraak Afspraak maken