SDE++ aanvragen voor Elektrificatie en benutting Restwarmte in de Industrie

Gaat u investeren in het benutten van restwarmte uit (industriële) processen of datacenters? Maakt u daarbij gebruik van een (industriële) warmtepomp? Bekijk hier het SDE-aanvraagproces en bereken hoeveel SDE-subsidie u kunt ontvangen.


Bereken direct

Hoe werkt SDE++ voor benutting Restwarmte in de Industrie?

Restwarmte is warmte die vrijkomt bij industriële processen of datacenters en wordt vaak ongebruikt geloosd in oppervlaktewater of lucht. Deze warmte kan elders in het proces ingezet worden of via een stadsverwarmingsnet getransporteerd worden om huizen, kantoren en kassen te verwarmen. Deze vorm van (industriële) restwarmtebenutting is in potentie een snelle manier om grootschalige CO₂-reductie te realiseren.

Indien de restwarmte een te lage temperatuur heeft om direct bruikbaar te zijn voor andere gebruikers, kan gebruik gemaakt worden van een warmtepomp. Ook in de industrie is dit mogelijk door het in gebruik nemen van een industriële warmtepomp met een open of gesloten systeem.

Het investeren in restwarmtebenutting is op dit moment echter vaak onrendabel en daarom is deze techniek sinds 2020 opgenomen in de SDE++. De SDE++ is een productiesubsidie en vergoedt het verschil tussen de kostprijs en de marktwaarde van de restwarmtebenutting (de onrendabele top). Dankzij de SDE++ wordt de terugverdientijd korter en wordt het rendabeler om te investeren in restwarmtebenutting in de industrie.

Halogeenvrij koudemiddel vereist in warmtepompen: Voor alle categorieën waarbij een warmtepomp onderdeel is van de door de SDE++ gesubsidieerde productie-installatie, is vanaf de openstellingsronde van 2023 het gebruik van een halogeenvrij koudemiddel in de warmtepomp vereist.

Rekenvoorbeeld SDE++ voor Elektrificatie Industrie (2023)

Situatie

In een volcontinue industrieel proces komt restwarmte die niet wordt benut. Om deze te gebruiken wordt een warmtewisselaar in het proces geplaatst om deze restwarmte op te vangen. Vervolgens wordt de temperatuur door middel van een industriële gesloten warmtepomp verhoogd, met als resultaat CO2-arme warmte dat elders in het proces ingezet kan worden. De SDE++ aanvraag wordt in de derde openstellingsfase ingediend.

Berekening

Productie per jaar:
Vermogen installatie:
800 kW
Vollasturen:
8.000 uur
Jaarlijkse productie:
800 kWh x 8.000 uur = 6.400 MWh

Maximale subsidie per jaar:
Indienbedrag (fase 2):
€0,0530 / kWh
Correctiebedrag (2023, voorlopig):
€0,0588 / kWh
Basisbedrag:
€0,0233 / kWh
Verwachte subsidie (2023):
(€0,0530 - €0,0588) x 6.400 MWh = € 0*
Maximale subsidie (2023):
(€0,0530 - €0,0233) x 6.400 MWh = € 190.080

Subsidie gehele looptijd (12 jaar):
Verwachte subsidie o.b.v. correctiebedrag 2023:
€ 0 x 12 jaar = € 0*
Maximale subsidie:
€ 190.080 x 12 jaar = € 2.280.960

*Het correctiebedrag is in 2023 hoger dan het indienbedrag. Het kan goed dat dit gedurende de looptijd van de SDE++ stijgt. Mogelijk is het toch verstandig om een aanvraag in te dienen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

SDE++

De SDE++ stimuleert CO₂-reductie en energieproductie uit hernieuwbare bronnen. De regeling is sinds 2020 voor het eerst geopend in de huidige vorm waarbij technieken concurreren op een zo laag mogelijke prijs per ton CO₂. Er zijn in totaal meer dan honderd specifieke technieken die verdeeld zijn over vijf hoofdcategorieën. Het bepalen van het juiste indienmoment en -bedrag is doorslaggevend en voor iedere techniek anders. Wilt u meer weten over de SDE++?

Meer over de SDE++

SDE++ aanvraagproces

Het aanvragen van de SDE++ verloopt in verschillende fases, waarbij het bereken van de businesscase het allerbelangrijkst is. Hiermee inventariseert u de haalbaarheid van uw project, op basis van de kosten en (subsidie)baten. Wilt u meer weten over het SDE++ aanvraagproces?

Aanvraagproces

SDEtool is een initiatief van Balance

SDEtool is een initiatief van Balance, gericht op bedrijven en overheden die SDE++ aan willen vragen. Balance heeft jaren ervaring met het aanvragen van subsidie onder de SDE++ en haar voorlopers, voor zowel lokale overheden, MKB'ers als grote bedrijven. Wilt u meer weten over ons?

Over ons
Ondersteuning nodig bij uw aanvraag? Ondersteuning nodig bij uw aanvraag?

Maak een vrijblijvende afspraak Afspraak maken